Zastrzeżenie prawne

Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Przydatność tych materiałów dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie jest wyraźnie wyłączona, o ile ich autorzy nie zastrzegli inaczej.

 

Polityka Prywatności

Dbając o dane osobowe użytkowników serwisu oraz szanując ich prawo do prywatności, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy (dalej: „Kancelaria”) z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 269295, posługująca się numerami NIP 634-23-55-608 i REGON 276689810, jako administrator danych osobowych — wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

 

§ 1

Cele i zasady związane z Polityką prywatności

 1. Kancelaria przywiązuje ogromną wagę do tego, by klienci i użytkownicy korzystający z niniejszego serwisu mieli pewność, że ich dane osobowe są chronione w rzetelny i zgodny z prawem sposób, dlatego podejmuje wszelkie działania na rzecz należytego zabezpieczania informacji o osobach trafiających do tego miejsca. Nie tylko gwarantuje standardy przyjęte ustawowo, ale równocześnie systematycznie pracuje nad ich podnoszeniem.
 2. Przyjęta Polityka prywatności znajduje pełne odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawa, ponieważ uwzględnia regulacje wynikające między innymi z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.), działu VII ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późn. zm.), oraz prawa wspólnotowego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016), dalej „RODO”, i innych dotyczących używania tzw. „cookies”.
 3. Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie informować wszystkich użytkowników serwisu, jak Kancelaria zbiera i korzysta z przekazywanych danych (i w jakim celu), kiedy może przekazać je osobom trzecim, jakie stosuje środki zabezpieczenia przed dostaniem się wspomnianych danych w niepowołane ręce i co może zrobić użytkownik, który nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany stosowanymi metodami ochrony.

 

§ 2

Zakres obowiązywania Polityki prywatności

 1. Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w serwisach znajdujących się pod adresami internetowymi odszkodowanieodprawnika.pl, prawoanieruchomosci.pl, prawotransportowe.pl, prawozamowienpublicznych.pl, prawo-przewozowe.com.pl, budowlane-prawo.com.pl, prawomuzeow.pl, w każdej wersji językowej.
 2. Kancelaria może zamieszczać na wskazanej stronie odnośniki do innych serwisów internetowych, które powadzi, ale także do stron zewnętrznych. O ile Kancelarii zależy na realizowaniu najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w swoich serwisach, o tyle nie może zagwarantować, że właściciele (administratorzy) powiązanych stron internetowych kierują się identycznymi zasadami, Kancelaria nie ma bowiem żadnego wpływu na kreowanie przez nich własnych polityk prywatności oraz polityki cookies. Dlatego też zaleca użytkownikom, by za każdym razem zapoznawali się z regułami obowiązującymi na stronach, do których linki znajdują się w niniejszym serwisie.
 3. Co do zasady Kancelaria nie udostępnia miejsca w swoim serwisie internetowym innym podmiotom, np. w celu reklamowym czy ogłoszeniowym. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, Kancelaria, podobnie jak w przypadku wskazanym w ust. 2, nie będzie mogła zapewnić, że właściciele (administratorzy) wskazanych stron przestrzegają obowiązujących przepisów i należycie dbają o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach. W takim przypadku również trzeba zapoznać się z polityką prywatności oraz polityką cookies prezentowanymi w tych serwisach.

 

§ 3

Zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie danych o użytkownikach

 1. Przeglądanie serwisu internetowego odszkodowanieodprawnika.pl, prawoanieruchomosci.pl, prawotransportowe.pl, prawozamowienpublicznych.pl, prawo-przewozowe.com.pl, budowlane-prawo.com.pl, prawomuzeow.pl nie wymaga przekazywania przez odwiedzającego żadnych danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kancelaria może, w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nią a użytkownikiem, przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. numer PESEL, a gdy numer ten nie został nadany — numer paszportu, dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres zameldowania na pobyt stały;
  4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres wskazany jako adres zameldowania;
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego;
  6. adres elektroniczny.
 3. Przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w ust. 2 jest dopuszczalne, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kancelaria może przetwarzać po zakończeniu korzystania z usług w ramach serwisu te dane osobowe, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na ich rzecz przez Kancelarię, za zgodą użytkownika;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Kancelaria może uzależniać realizację poszczególnych usług oferowanych na swojej stronie internetowej od podania przez użytkownika wskazanych informacji o sobie. W takim przypadku jednak każdorazowo określa, czy dane są rzeczywiście niezbędne do zrealizowania usługi czy też ich przekazanie przez korzystającego ma charakter fakultatywny i dobrowolny — np. wysłanie formularza kontaktowego wymaga obligatoryjnego podania nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail, natomiast otrzymywanie newslettera — adresu e-mail.
 6. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym i w zapytaniu o wycenę będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy z Kancelarią — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) w następującym zakresie: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, opis sprawy lub problemu prawnego;
  2. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest ochrona jej interesu majątkowego i dobrego imienia;
  4. marketingu bezpośredniego usług Kancelarii — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest informowanie potencjalnych klientów o aktualnej ofercie i działalności Kancelarii.
 7. Podanie imienia, nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania przez Kancelarię newslettera. Podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na pytanie o wycenę przesłane przez formularz zapytania o wycenę.
 8. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, zapisie na newslettera oraz w formularzu pytania o wycenę nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
 9. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym, zapisie na newslettera oraz w formularzu pytania o wycenę mogą zostać ujawnione firmom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi z zakresu IT;
 10. Dane osobowe wpisywane w zapisie na newslettera będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera.
 11. Dane osobowe wpisywane w formularzu pytania o wycenę będą przechowywane:
  1. przez okres 6 miesięcy — w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Kancelarią;
  2. do czasu wygaśnięcia zobowiązań z umowy w zależności od tego które zdarzenie nastąpi później — w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy z Kancelarią;
  3. przez okres przedawnienia roszczeń przedłużony o 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Kancelarii, gdy po dojdzie do zawarcia umowy;
  4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 12. Dane osobowe wpisywane w formularzu kontaktowym będą przechowywane:
  1. przez okres 6 miesięcy — w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Kancelarią;
  2. do czasu wygaśnięcia zobowiązań z umowy w zależności od tego które zdarzenie nastąpi później — w przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy z Kancelarią;
  3. przez okres przedawnienia roszczeń przedłużony o 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Kancelarii, gdy po dojdzie do zawarcia umowy;
  4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 13. W zakresie wszelkich danych osobowych przesłanych przez formularz kontaktowy, zapis na newslettera oraz przez formularz pytania o wycenę użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w RODO;
 14. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane osobowe byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

 

§ 4

Przekazywanie danych osobom trzecim

 1. Kancelaria oświadcza, że nie przekazuje informacji o użytkownikach swojego serwisu internetowego żadnym osobom trzecim, a w szczególności nie udostępnia danych osobowych chronionych prawem, uzyskanych w trakcie korzystania z usług. Kancelaria współpracuje jednak z zewnętrznymi usługodawcami, o czym szerzej w § 6.
 2. Kancelaria, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych, jednak wyłącznie w celu i zakresie wskazanym w umowie.
 3. Ponadto Kancelaria może przekazywać jakiekolwiek informacje o użytkownikach tylko w przypadku, gdy:
  1. osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę;
  2. obowiązek ich przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa;
  3. wystąpi z takim żądaniem uprawniony podmiot, w tym organ władzy państwowej (np. policja, prokurator).

 

§ 5

Sposób gromadzenia danych

 1. Podanie adresu e-mail w pozycji „Newsletter” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez użytkownika informacji elektronicznych od Kancelarii, w tym informacji o charakterze handlowym. Dane do bazy newslettera są dodawane zgodnie z zasadą „double opt-in”, czyli po akceptacji potwierdzenia wysłanego na podany adres e-mail.
 2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na automatyczne zbieranie informacji wynikających z analizy logów dostępowych (informacje te w żaden sposób nie pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, gdyż nie są połączone z danymi osobowymi, w tym adresami e-mail wykorzystywanymi w newsletterze!). Służą one diagnozowaniu problemów związanych z dostępem do serwisu, pracą serwera, dokonywania naruszeń przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie powyższych danych Kancelaria analizuje również zachowania użytkowników w swoim serwisie internetowym w celu poprawienia funkcjonalności strony i ulepszenia oferowanych usług, jak również personalizacji serwisu. Kancelaria zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu przez użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania czy numer IP komputera.
 4. Informacje te są również wykorzystywane w celach statystycznych, pozwalających uzyskać między innymi dane demograficzne (np. o miejscu, skąd korzystano z serwisu, narodowości korzystającego etc.). W oparciu o nie są sporządzane zbiorcze zestawienia o ogólnym charakterze, które pozwalają określić chociażby popularność serwisu w wybranych grupach społecznych — mogą one zostać przekazane osobom trzecim przez Kancelarię w ramach współpracy, dotyczącej np. zwiększenia oglądalności strony internetowej.
 5. W celach wskazanych w ust. 4 Kancelaria może również przeprowadzać ankiety wśród swoich użytkowników, by uzyskać dane profilowe (np. wiek, wykształcenie, zawód, informacje o zarobkach). Wypełnienie ankiety i ujawnienie danych w niej wskazanych jest zawsze dobrowolne. Ankiety w każdym przypadku są przetwarzane w sposób anonimowy i służą tworzeniu zbiorowego wizerunku użytkowników korzystających z serwisu.

 

§ 6

Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców technologii

 1. Kancelaria na chwilę obecną korzysta z usług firmy IT zajmującej się utrzymaniem serwisu oraz usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców technologii, takich jak Google oraz Facebook — w celu prowadzenia działań promocyjnych, dostosowywania serwisu do oczekiwań użytkowników oraz pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania.
 2. W związku z korzystaniem z usług Google’a Kancelaria informuje, że:
  1. korzysta z funkcji reklamowych Google Analytics, takich jak remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja z platformą DoubleClick, raporty zainteresowań i danych demograficznych;
  2. Google Analytics zbiera dane o ruchu użytkowników między innymi za pomocą plików cookies dotyczących reklam Google oraz anonimowych identyfikatorów;
  3. w żaden sposób nie umożliwia połączenia danych osobowych swoich użytkowników z anonimowymi informacjami gromadzonymi dzięki funkcjom Google;
  4. każdy użytkownik może wyłączyć opcje reklamowe stosowane przez Google’a za pomocą ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych, jak również narzędzi blokowania reklam, które znajdują się pod adresem internetowym https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, a także https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=pl&sig=ACi0TCib6wzPoyiktC_MfJCiVci3Q0WYZqJmNyHPGmy4o5VVd4c-Uew6LjJA5iXiqyaLuWKq6DAnb1qwUkv63vSGPXynbuB3_CxA47RBQw3mCVn7L2hgcvOAtHfvDb_HBPcJ82k9OH7BPpy2kqlTTbknlRAVcMndz8roDxmGwoS1A98QktpIGvk#display_optout oraz http://www.networkadvertising.org/choices/.
 3. Kancelaria, korzystając z usług Google oraz Facebooka, może wyświetlać w internecie ogłoszenia dotyczące serwisu, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników (remarketing). W tym zakresie Kancelaria:
  1. Kancelaria, korzystając z usług Google oraz Facebooka, może wyświetlać w internecie ogłoszenia dotyczące serwisu, które bazują na zainteresowaniach oraz lokalizacji swoich użytkowników (remarketing). W tym zakresie Kancelaria:
  2. nie kojarzy informacji umożliwiających identyfikację osób z listami remarketingowymi, plikami cookie, plikami danych lub innymi anonimowymi danymi;
  3. nie kojarzy informacji służących do kierowania, takich jak dane demograficzne lub lokalizacja, z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób, zebranymi za pomocą reklamy lub jej strony docelowej;
  4. nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację osób za pomocą tagu remarketingowego lub plików danych o produktach Kancelarii;
  5. nie przesyła dokładnej informacji o lokalizacji bez zgody użytkowników;
  6. podczas tworzenia list remarketingowych nie korzysta z żadnych poufnych informacji o użytkownikach, takich jak: udział w czynnościach dla dorosłych lub zainteresowanie nimi, zachowania seksualne lub orientacja seksualna, informacje rasowe lub etniczne, przynależność polityczna i związkowa, religia lub inne wierzenia, niekorzystny status finansowany, zdrowie lub informacje zdrowotne, informacje o dzieciach poniżej 13 roku życia, popełnienie lub podejrzenie popełnienia przestępstwa;
  7. nie przechowuje i nie zbiera informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia;
  8. treść ogłoszeń tworzonych przez Kancelarię nie sugeruje znajomości danych umożliwiających identyfikację osób lub danych poufnych;
  9. nie promuje w plikach danych produktów, które należą do kategorii poufnych;
  10. nie modyfikuje ani nie ukrywa etykiet powiadomień zamieszczanych w reklamach przez Google’a, na jakich listach remarketingowych znajduje się użytkownik;
  11. nie tworzy ani list remarketingowych, ani reklam, które docierają do użytkowników za pośrednictwem niedozwolonych sposobów.
 4. W związku z korzystaniem z usług Facebooka Kancelaria informuje, że:
  1. treści zamieszczane na Facebooku są zgodne z zasadami obowiązującymi w serwisie;
  2. ogłoszenia i wpisy nie zawierają fałszywych, mylących, wprowadzających w błąd informacji lub zwodniczych treści, jak również nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
  3. nie tworzy w trakcie przeprowadzania działalności na Facebooku reklam zawierających dźwięk lub animacje flash odtwarzane automatycznie, aluzje seksualne czy skojarzenia z tematami politycznymi, obrażających i prowokujących użytkowników; zapewnia również, że reklamy nie naruszają praw osób trzecich;
  4. dane zgromadzone, uzyskane lub otrzymane w związku z przeglądaniem treści na Facebooku, w tym w ramach ich wyświetlania przez Facebooka w ustalony sposób, nie są pozyskiwane ani wykorzystywane przez jakiekolwiek inne podmioty niż Kancelaria;
  5. dane związane z treściami zamieszczanymi na Facebooku nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu (w tym do zmiany grupy docelowej, łączenia danych w celu prowadzenia kampanii promujących, umożliwiania korzystania z zastosowanych rozwiązań lub przekierowywania za pomocą znaczników) innym niż do wykorzystywania zbiorczych lub zanonimizowanych danych do oceny wyników i skuteczności docierania z przekazem do użytkowników Facebooka. Kryteria grupy docelowej wykorzystywane do ukierunkowywania treści na Facebooku pod kątem potrzeb potencjalnych odbiorców nie są w żadnym wypadku wykorzystywane do tworzenia lub rozbudowywania profili użytkowników, w tym profili powiązanych z dowolnymi mechanizmami identyfikującymi urządzenie przenośne lub innymi mechanizmami identyfikującymi umożliwiającymi identyfikację dowolnego konkretnego użytkownika, przeglądarki, komputera lub urządzenia;
  6. może korzystać z informacji otrzymanych bezpośrednio od użytkowników, jeśli zostali o tym wyraźnie poinformowani oraz wyrazili zgodę i jeśli jest to zgodne ze stosownymi przepisami i standardami branżowymi;
  7. ani bezpośrednio, ani pośrednio nie przekazuje lub sprzedaje danych pozyskanych w trakcie korzystania z usług Facebooka do jakichkolwiek sieci reklamowych, platform wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych ani innych stron, jak również nie przekazuje ich stronie trzeciej, która później mogłaby przekazać je do sieci reklamowej.

 

§ 7

Polityka cookies

 1. Kancelaria w swoim serwisie internetowym stosuje tzw. cookies („ciasteczka”) – informacje zapisywane przez serwery na komputerze, telefonie, tablecie użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie;
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (np. po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Kancelaria w swoim serwisie może stosować pliki cookies w następujących kategoriach zastosowań:
  1. ustawienia — w tych plikach cookies przechowywane są informacje pozwalające na zmianę zachowania lub wyglądu witryny, na przykład jej wersji językowe użytkownika. Ułatwiają też zmianę wielkości tekstu, kroju czcionki i innych elementów, które można spersonalizować na stronie internetowej;
  2. lokalizacja — te pliki cookies umożliwiają dopasowanie treści do lokalizacji;
  3. bezpieczeństwo — te pliki cookies służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych;
  4. procesy i wydajność — pliki cookies tego rodzaju umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. Obejmuje to m.in. nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryny;
  5. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  6. analityka — wykorzystywane głównie przez Google Analytics. Narzędzie to może użyć zestawu plików cookies w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny tag pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak w każdym czasie mogą zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień w zakresie cookies oznacza, że zostaną one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z serwisem platformy, firmy badawcze oraz innych dostawców platform multimedialnych.

 

§ 8

Środki bezpieczeństwa

 1. Kancelaria na bieżąco kontroluje, czy środki stosowane w celu zabezpieczania danych osobowych i informacji o użytkownikach są odpowiednie, wystarczające i prawidłowo używane. Ponadto zapewnia, że będzie starać się ulepszać wykorzystywane metody, by odwiedzający serwis internetowy mieli jeszcze lepsze gwarancje należytej ochrony.
 2. Serwery i komputery są zabezpieczone technicznie przed utratą danych i informacji, jak również dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, które mogłyby wykorzystywać je niezgodnie z przeznaczeniem lub modyfikować poza kontrolą użytkownika.
 3. Kancelarii zależy, aby jak najmniejsza liczba jego pracowników miała dostęp do danych osobowych użytkowników i klientów, jednak w związku ze świadczeniem usług na ich rzecz oraz wykonywaniem obowiązków pracowniczych niekiedy jest to niezbędne. Osoby te znają zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych i zostały zobowiązane do ich stosowania.

 

§ 9

Zmiana lub usunięcie danych

 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych użytkownik jest zobowiązany uaktualnić swoje dane osobowe na spersonalizowanym profilu w serwisie, jeżeli taki posiada. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez użytkownika Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody i niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tego tytułu.
 3. Kancelaria zapewnia użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych na wyraźne żądanie, wyrażone w treści listu elektronicznego lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link dołączany do newslettera. Mogą one również zostać usunięte na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Kancelaria może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu usług lub naruszył zasady korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
 5. Danych zbieranych automatycznie nie można ani poprawić, ani usunąć.

 

§ 10

Zmiana Polityki prywatności

 1. Z biegiem czasu mogą pojawić się okoliczności, które będą powodowały konieczność zmiany niniejszej Polityki prywatności. Najczęściej będą się wiązały z:
  1. postępem technologicznym;
  2. zmianą sposobu korzystania z serwisu;
  3. zmianą dotychczas obowiązujących przepisów;
  4. wprowadzeniem nowych regulacji prawnych;
  5. rozstrzygnięciami organów władzy publicznej, np. GIODO lub Prezesa UOKiK, orzeczeniami sądów powszechnych etc.
 2. Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach Polityki prywatności na tej stronie.

 

§ 11

Kontakt z administratorem serwisu

 1. Użytkownik może w każdym czasie skontaktować się z administratorem serwisu, by uzyskać informacje, czy i w jaki sposób Kancelaria wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do administratora serwisu w celu realizacji przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 8.
 3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z administratorem serwiswww@netfactor.pl.